Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm bồi dưỡng chính trị Hà Đông
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 8, Trung Nhị, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Điện thoại 02433820061
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)