Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường tiểu học Hoàng Diệu
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thôn 8, xã Ea Pil, huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại 02623704689
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)