Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN HÀM
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã sơn Hàm, Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại 0982422378
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)