Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Kinh tế Hạ và Hạ tầng huyện Nam Trà My
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thôn 1 Trà Mai Nam Trà My Quảng Nam
Điện thoại 02353880476
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)