Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN QUY - QUẬN 7 - TP.HCM
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 1A Đường 10, phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM
Điện thoại 02837713286
Fax 02837713286
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)