Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 201 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại 02283649052
Fax 02283649052
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)