Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Biển
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 1A Trần Tế Xương - Vị Hoàng - Nam Định
Điện thoại 02283632500
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)