Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết bị Quốc gia Việt Nam
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 197 Chùa Thông, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Điện thoại 02433830830
Fax 02433834834
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)