Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường THPT Cầu Xe
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Xã Cộng Lạc, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại 0975520908
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)