Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐĂK RƠ ÔNG
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thôn Măng Lỡ xã Đăk Rơ Ông huyện Tu Mơ Rông
Điện thoại 0908398594
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)