Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, TP. Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại (0272) 3826786
Fax (0272) 3820488
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)