Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý chương trình dự án CPRP xã Túng Sán
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Túng Sán huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
Điện thoại 0989752652
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)