Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Phúc Khánh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 01697017068
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)