Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Điện thoại 02203541447
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)