Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm y tế huyện Tam Nông
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khu 14, Xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại (0210)2226470
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)