Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Quảng Đức
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Bản Nà Lý, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 02033765413
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)