Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục hậu cần, bộ tư lệnh tăng thiết giáp
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Phuong Co Nhue 2, Quan Bac Tu Liem, Thanh pho Ha Noi
Điện thoại 069698534
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)