Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Nông nghiêp và phát triển nông thôn huyện Ia Pa, tỉnh GIa Lai
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ huyện Ia Pa, tỉnh GIa Lai
Điện thoại (059) 3655 025
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)