Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Quan 10 Ban QLDA Đầu tư xây dựng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ số 270 Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận 10
Điện thoại 5654654645
Fax 5645654645
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)