Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Thiệu Khánh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 0942914193
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)