Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Uỷ ban nhân dân xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 02033879411
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)