Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP CÔNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG SAO ĐỎ
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Thôn 8, xã Ea Lai, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại 05003721222
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)