Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LIÊN MINH
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Điện thoại 02283820708
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)