Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Vụ Kế hoạch, Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 51 Ngô Quyền Hà Nội
Điện thoại 0439439280
Fax 0439435934
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)