Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẮC SƠN
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẮC SƠN, HUYỆN AN DƯƠNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Điện thoại 02253871655
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)