Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Điện thoại 02203793868
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)