Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Phát Triển xã Ba Lế, Dự án Giảm Nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Ba Tơ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ UBND xã Ba Lế, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại 01669905930
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)