Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG TIẾN, HUYỆN ĐÔNG SƠN, TỈNH THANH HÓA
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại (0237)3986427
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)