Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Điều trị Cai nghiện Bắt buộc tỉnh Lai Châu
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Bản Lò Suối Tủng, Xã San Thàng, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Điện thoại (0231)3878110
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)