Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Đường Nguyễn Gia Thiều - thành phố Bắc Giang
Điện thoại 02403858617
Fax 02403854923
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)