Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thôn 2, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong
Điện thoại 02613758192
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)