Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bộ Thông tin và Truyền thông
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 18 Nguyễn Du
Điện thoại (04)38226737
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)