Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thôn Điện Biên, xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Điện thoại 02693880092
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)