Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CTCP chế biến
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Phường 3 xã Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
Điện thoại 0668475843
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)