Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BQL tiểu dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị tỉnh Đăk Nông, Công ty cấp thoát nước và quản lý công trình đô thị tỉnh Đak Nông
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ BQL tiểu dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị tỉnh Đăk Nông, Công ty cấp thoát nước và quản lý công trình đô thị tỉnh Đak Nông, đường Đăm Bri, Sùng Đức, Gia Nghĩa, tỉnh Đak Nông
Điện thoại 05012217010
Fax 05013543139
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)