Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Viện Dầu khí Việt Nam - Trung tâm Lưu trữ Dầu khí
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại 0438220601
Fax 0438220600
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)