Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Viện Dầu Khí Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý Dầu khí
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Tòa nhà Viện Dầu Khí, Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại (04) 37843061 x1500
Fax (04) 36290640
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)