Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường cao đẳng Nghề Lạng Sơn
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ khu Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn
Điện thoại 02053890527
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)