Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thôn 10, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn
Điện thoại 02623781231
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)