Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Quảng Trị
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Phường 3 - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại 0533557179
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)