Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Khu Quản lý giao thông đô thị số 1
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 3, đường 3/2, phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại 0839291470
Fax 0839291490
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)