Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 14-16 Khu Hòa Bình - Phường 1 - Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại (063)3532293
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)