Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BQLDA eProcurement
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 30 Đội Cấn, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại 393493493
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)