Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 120 – Đường Quang Trung – Phường 5 – TP. Cà Mau
Điện thoại 07803835410
Fax 07803836668
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)