Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất thị xã Cai Lậy
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 52, Đường Hồ Hải Nghĩa, khu 2, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại 02733919617
Fax 02733710656
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)