Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý các Dự án tỉnh Tiền Giang
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 67 Trưng Trắc - Phường 1 - Thành phố Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang
Điện thoại 0733867869
Fax 0733867876
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)