Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 01A Lê Đình Dương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại (0510)3810433
Fax (0510) 3810433
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)