Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02223831632
Fax 02223832909
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)