Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Kiểm nghiệm, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
Phân loại trực thuộc Tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02413822552
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)