Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Sơn
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tiểu khu 4, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn
Điện thoại 0223843921
Fax 0223745686
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)